Svatý týden

Přidal: | publikováno: 21. 04. 2011

Červenobílý mě požádal, abych napsal něco pěkného o Velikonocích. Nejsem odborník přes folklor, takže vám nemohu přiblížit naše velikonoční tradice. A jsou zde mnohem lepší historikové než jsem já, kteří by vám náležitěji vysvětlili, co vše se odehrálo na jedny Velikonoce před dvěma tisíci lety. Teologii jsem nestudoval, takže vám ani nepovím, co přesně to pro nás lidi znamenalo. Ale jsem křesťan plně důvěřující Bohu, a když zde napíši Slovo na Svatý týden, udělá to radost mně i vám, kdo Boha milujete.

 

Květná neděle – Pán Ježíš Kristus vjíždí do Jeruzaléma, s pokorou sedí na oslíku, nikoliv na šlechtěném koni jako pokrytečtí mocní. Zástupy lidí Krista vítají olivovými ratolestmi.

„Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech!“

Mt 21, 1-11

Tak lidé chválili Krista, jako na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků.

 

Pondělí:

„Marie vzala libru drahocenného oleje, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Jidáš však řekl: Proč se ten olej neprodal?“

Jan 12, 1-11

Láska je mnohem více než drahocennosti či peníze. Jidáš, tak moc pokoušený ďáblem, tento fakt nevidí, je zaslepený hříchem. Ježíš Kristus, Bůh, ten zaujímá postoj přesně opačný než ďábel: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Jan 15, 12

 

Úterý:

„Petr řekl Ježíšovi: Svůj život za tebe položím! Ježíš mu odpověděl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“

Jan 13, 21-33.36-38

Nikdo není neomylný a všichni jsme hříšníci. On nás přesto stále miluje.

 

Středa:

„Ježíš řekl dvanácti: Jeden z vás mě zradí. Velmi se zarmoutili… Kromě jiných se i Jidáš zeptal: Jsem to snad já, mistře?“

Mt 26, 14-25

 

Čtvrtek:

„Ježíš věděl, že přišla jeho hodina… A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to po večeři.“

Jan 13, 1-15

Ve čtvrtek nastala poslední večeře. A Pán Ježíš Kristus odhalil svým učedníkům, že On je Beránek nejvyšší, Oběť čistá, neposkvrněná.

 

Velký pátek:

„Když přišli vojáci k ukřižovanému Ježíši, viděli, že už je mrtvý. Jeden z vojáků mu kopím probodl bok, a hned vyšla krev a voda.“

Jan 18, 1-19, 42

 

Sobota:

„Druhý den, to je po dnu příprav na svátek, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž.“

Mt 27, 62-66

Tak vyznáváme svou víru. Ukřižován umřel i pohřben jest … vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Člověk (tělo) umírá, ale duch žije nadále.

 

Boží hod velikonoční:

„Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“

Mt 28, 1-10

Těšme se na neděli, až zvoláme Surrexit Christus Alleluia!

 

P. S.

Poměrně nedávno si stěžoval jeden chlapec, že církev vydělává na tom, že Bible není zadarmo.

Krom toho, že pokud kněz vidí opravdový zájem o Krista u nového věřícího, s velkou pravděpodobností ho Biblí obdaruje, když ne, pak Bibli zajisté dostane při udělování jedné ze svátostí – křest, první přijímání, biřmování; existuje řada online verzí Písma Svatého. Uvádím zde několik odkazů jednoduše nalezených na Googlu:

http://www.biblenet.cz/ – ekumenický překlad

http://online.bible21.cz/ – Bible pro 21. Století

http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Mt1.php – Bible kralická

Ti, kdo by se rádi modlili z breviáře, ale nemají ho doma, mohou požít breviář online:

http://ebreviar.cz/

Chvála Kristu!

 

TOPlist