Slovo na první postní týden

Přidal: | publikováno: 17. 03. 2011

Zdravím, dobří lidé! Popeleční středou nám začalo postní období, připomněli jsme si, jak je život na Zemi pomíjivý, že jsme prach a v prach se obrátíme. Nyní je tedy nejlepší doba k našemu obrácení.

Jak nejlépe prožít postní období? S myšlenkou na Ježíše Krista. Když před každou činností (byť krátce) vzdáme Pánu díky, vše nám půjde od ruky, budeme spokojení. Konejme dobro, dělejme vše s láskou, vyhýbejme se hříchu. Malý průvodce postní dobou nám k prvnímu postnímu týdnu nabízí tyto úryvky z Písma Svatého:

Pondělí

„Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Mt 25, 31-46

Pokud s láskou přistoupíme ke svým bližním a podáme jim pomocnou ruku, pak dáváme svou lásku i Bohu. A je to tak dobré, neboť Bůh nám nastavuje neustále svou otevřenou náruč a my se k Němu vracíme jako marnotratní synové.

Úterý

„Když se modlíte, nebuďte povídaví jako pohané. Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“

Mt 6, 7-15

Modleme se v ústraní, aby to byla skutečně rozmluva mezi námi a Bohem. Nemusíme prosit za sebe, vyjmenovávat, co bychom chtěli mít. Raději děkujme za vše, čím naše životy naplňuje, litujme svých hříchů a modleme se za naše bližní.

Středa

„Ninivští se na základě Jonášova kázání obrátili. A zde je přece někdo víc než Jonáš: Syn člověka!“

Lk 11, 29-32

Když přijde sympatický charizmatický politik, se zájmem posloucháme jeho slova a důvěřujeme mu. Ale vždyť my máme Slovo od Boha! Proč jsou lidé, kteří nedůvěřují Bohu, ale politikům či novinářům zobou z ruky? Bůh ať je pro nás na prvním místě.

Čtvrtek

„Jestliže vy umíte dávat svým dětem dobré dary, tím spíše nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí.“

Mt 7, 7-12

Vzpomeňme v tyto dny, že Hospodin nám daroval život, svobodu a nesmrtelnost. Ti, kteří přestanou sloužit zlu a budou se snažit vyhýbat hříchu, budou spaseni a dostanou život věčný.

Pátek

„Přinášíš-li svůj dar k oltáři a vzpomeneš si, že tvůj bratr má něco proti tobě,  jdi se napřed smířit…“

Mt 5, 20-26

Všechny konflikty mezi lidmi jsou zbytečné a nic neřeší. Před nikým se nesnižujme, nad nikoho se nepovyšujme, svou práci konejme s láskou a svým bližním buďme nápomocni.

Sobota

„Bůh dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Mt 5, 43-48

Snažme se být jako Kristus. Nebude to lehké, budeme pokoušeni, ale s chválou na rtech se Kristu můžeme přiblížit.

2. neděle postní

„Z oblaku se ozval hlas: To je můj vyvolený Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“

Mt 17, 1-9

TOPlist