Dominica Resurrectionis Domini

Přidal: | publikováno: 27. 03. 2016

Kristus vstal z mrtvých, živý a oslavený, vstal vítěz nad smrtí a ďáblem. Rozlomena jsou pouta hříchu, přemožena jest zlost ďábla a tak ujištěno jest učení, že Ty jsi opravdu Syn Boží a že pravdivé jest učení Tvoje. O nyní se nebojím smrti, nyní rád vložím se v hrob, neboť vím, že Spasitel můj živ jest, že zase oděn budu v kůži svou a že očima svýma uzřím Spasitele svého. Jen, můj Ježíši, dej mi milost, abych zanechal za sebou vždy vazby hříchů, aby odvalen byl kámen nepravostí mých a já ve svatosti Tobě živ byl, abych oslaven a k slávě Boží upraven z mrtvých vstáti mohl, což od tebe o vítězný Ježíši očekávám. Amen.

Ježíš

TOPlist