VELKÁ VÁLKA 1914-1918 – výstavy ve městě Brně

Přidal: | publikováno: 21. 05. 2014

Tento rok si připomínáme sté výročí vypuknutí první světové války. K této příležitosti vznikl unikátní projekt VELKÁ VÁLKA 1914-1918, na kterém spolupracuje devět významných paměťových institucí České republiky (Technické muzeum v Brně, Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, státní zámek Konopiště, Poštovní muzeum, Moravská galerie a Národní muzeum). V rámci této pozvánky přestavujeme výstavy, které proběhnou v letošním roce v Brně.

 

Domov za Velké války…

Dopad válečných událostí na strádání civilního obyvatelstva v zázemí

Výstava Moravského zemského muzea představí dopad válečných událostí na civilní obyvatelstvo v zázemí. V letech 1914–1918 bylo z našeho území odvedeno 1 537 000 mužů, kteří bojovali na všech frontách války. Přes 350 000 padlo, zraněno bylo 713 000 a 210 000 zůstalo invalidních. Jedinou připomínkou těchto událostí jsou dnes pomníčky padlým, které najdeme v každé zapadlé české nebo moravské vesnici. Již od prvních let války zažilo vnitrozemí monarchie přísun raněných vojáků, zajatců a odsunutých uprchlíků z míst bojových střetnutí. Hospodářství a státní správa nebyla připravena na  takový počet nově příchozích a vzniklé potíže v zásobování obyvatelstva. Na uvolněná místa musely nastoupit ženy a nedospělé děti. Slabou útěchou se stalo zřízení nadací a fondů pro vdovy a sirotky po padlých vojínech. Válečné hrůzy se také odrazily v uměleckých kruzích formou podpory válečné propagandy, patriotismu, ale také vznikem pacifizmu a antimilitarismu.

Termín: 18. červen 2014 – 31. prosinec 2014

Místo: Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6

 

V zákopech 1. světové války

…aneb naši dědové ve víru válečného běsnění

Komorní výstava v kapli Paláce šlechtičen představuje jinou stranu války, tj. svět zázemí, z něhož se vojáci rekrutovali a útrapy každodenního života těch, kteří na ně čekali. Vystaveny jsou nikoliv špičkové slohotvorné exponáty, ale naopak všední předměty, jejichž předností je vazba na konkrétní osoby. Exponáty tak prezentují příběhy jednotlivců a mají neobyčejně silný emoční náboj. První část „Když jsem mašíroval..“ mapuje odvod včetně nápisů na stěnách vagonů jedoucích na frontu. Druhý díl „Milý manželi“ představí vojenskou svatbu a dosud nezveřejněné votivní nápisy za šťastný návrat od Sv. Antoníčka nad Blatnicí. Závěrečná emotivní část je zaměřena na osud pozůstalých žen a dětí.

Termín: 25. červen – 31. prosinec 2014

Místo: Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, Kobližná 1

 

Technika v míru, technika ve válce…

Výstava Technického muzea v Brně mapuje na rozvoj techniky na počátku 20. století. Představíme průmysl v Rakousku-Uhersku, se zvláštním důrazem na produkci a výrobce z Čech, Moravy a Slezska. Ukážeme výrobky vybraných továren a podniků. Zaměříme se zejména na postupnou přeměnu a orientaci průmyslu na válečnou výrobu. Uvidíte nově zaváděné zbraně a další vojenskou techniku, které našly uplatnění a dosáhly masivního rozšíření na frontách první světové války. Tyto exponáty doplní ukázky uniforem, výstroje, ochranných příleb a osobních věcí vojáků. Originály dochovaných předmětů tvoří jádro výstavy. Snažíme se představit první světovou válku z pohledu rakousko-uherské armády a zejména z hlediska českých zemí. Ve zkratce připomeneme události Velké války, na kterých se podíleli vojáci pocházející z našeho území, ať již působili na kterékoliv bojující straně. Výstavu doplní interaktivní naučné a zábavné prvky a také doprovodný program pro školní skupiny.

Termín:  28. červen 2014 – 28. červen 2015

Místo: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105

 

Velká válka aneb začalo to v Sarajevu…

Výstava Muzea města Brna představí první světovou válku a její dopad na obyvatele Brna. Prostřednictvím originálních dobových předmětů, zbraní a militárií budou mít návštěvníci možnost hlouběji se seznámit s příčinami, vznikem, průběhem a následky války s hlavním zřetelem k městu Brnu a jeho okolí. Výstava mimo jiné přiblíží život v Brně před rokem 1914, připomene sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, vyhlášení války, mobilizaci i osudy vojáků na frontě. Ukáže také každodenní život obyvatel Brna a okolních obcí za Velké války a stejně tak i život vojáků, léčených v brněnských vojenských nemocnicích a lazaretech.

Termín:  28. červen 2014 – 31. prosinec 2014

Místo: Muzeum města Brna, Špilberk 1

 

„Kubismus uprostřed války“

intervence do stálé expozice českého moderního umění

 V prostorách stálé expozice umění 20. století (Pražákův palác, 2. patro) se bude jednat o vytvoření kolekce děl prvořadých českých umělců, kteří bojovali v řadách čs. legií na frontách první světové války ve Francii, Rusku a Itálii, a kteří se v letech 1914-1918 zapojili do zahraničních politických aktivit předcházejících vzniku nové republiky (František Kupka, Vojtěch Preissig, Oto Gutfreund, Josef Váchal). Válka dovedla většinu z umělců ke zcela odlišným stylům a formám umění, podřízeným momentální situaci. Malíři opustili plátna a sochaři své plastiky, aby zachytili každodenní okamžiky z frontových zákopů. Z těchto důvodů se jedná prvořadě o díla „na papíře“ resp. kresby. Společným jmenovatelem vybraných děl je absurdita spojená s válečnou atmosférou a rovněž s historickými okolnostmi, za nichž vznikala (viz autoři válčící na obou stranách fronty). Díla budou pocházet z fondů Moravské galerie v Brně a Vojenského historického ústavu v Praze.

Termín: 28. červen 2014 – 28. září 2014

Místo:  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

 

Brno – Moravský Manchester

 Projekt představí brněnský textilní průmysl (zejména vlnařství) a fenomén Brna jakožto rakouského nebo moravského Manchesteru. Pozornost soustředíme na nejdůležitější továrny a jejich majitele (Offermann, Skutezky, Schmal, Schoeller, Redlich, Stiassny ad.), dále na proměnu Brna na centrum industrializace evropských rozměrů v souvislosti s rozsáhlou textilní výrobou a jejím strmým růstem, která iniciovala vznik dalších průmyslových odvětví (cukrovarnictví, strojírenství). V kontextu brněnského textilního průmyslu bude představeno tehdejší Moravské průmyslové muzeum jako iniciativa některých předních osobností z řad textilních podnikatelů a jejich snaha o podporu místních živnostníků a podnikatelů skrze aktivity muzea a akviziční činnost. Přestože hospodářský a s ním spojený společenský rozmach Brna vrcholil v 70. a 80. letech 19. století, v první čtvrtině století dvacátého byly textilní továrny samozřejmě stále činné a zapojily se i do produkce související s Velkou válkou. Proto bude v rámci výstavního projektu uspořádán workshop profesionálních oděvních designérů zacílený na bezprostřední inspiraci atmosférou místa a aktualizaci historické události Velké války 1914–1918.

Termín: 12. prosinec 2014 – 12. duben 2015

Místo: Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum

 

Haličské hřbitovy Dušana Jurkoviče

Angažmá brněnského architekta na utváření památníků 1. světové války

 Dušan Jurkovič je známý především jako architekt. Málokdy se ale zmiňuje jeho jedinečný talent v oboru krajinotvorby a urbanismu. Známá je jeho koncepce lázní Luhačovice či křížová cesta na Hostýně a také památník Milana Rastislava Štěfánika na Bradle na Slovensku. Velmi málo se ale ví o stavbách válečných hřbitovů, které Jurkovič projektoval v letech 1915-1918 na Haliči. Jedna z největších bitev první světové války se strhla na počátku května 1915 na Haliči. Vojska Rakouska-Uherska a Německa prolomila 2. května 1915 linii ruské fronty a vytlačily ruské vojáky zpět z Haliče. Během bitvy přišly o život statisíce vojáků. Rakousko-uherská vláda se rozhodla uctít památku padlých hrdinů z bitvy a začala budovat v Haliči hřbitovy. Do roku 1918 zde vyrostlo 365 hřbitovů. Jejich projekty byly svěřeny předním rakousko-uherským architektům. Jedním z nich byl i Dušan Jurkovič, který navrhl celkem 32 hřbitovů, tedy téměř jednu desetinu. Jeho realizace patřily k nejnáročnějším, často neváhal a nechal celý masový hrob exhumovat a přesunout na jiné, důstojnější místo. Stavby prováděl z kamene a dřeva. Ve druhé polovině 20. století hřbitovy upadly, ale z místní iniciativy se jim opět začala věnovat pozornost a v několika posledních letech byly vesměs opraveny. V hlavním městě celé oblasti v Gorlici, byl otevřen kulturní dům pojmenovaný na památku Dům Dušana Jurkoviče. Originální fotografie jsou k dispozici v monografii Františka Žákavce o Dušanovi Jurkovičovi, dále ve Slovenském národním archivu v Bratislavě. V roce 2011 realizovala Moravská galerie v Brně (Martina Lehmannová, Kamil Till) dokumentaci aktuálního stavu haličských Jurkovičových hřbitovů. Moravská galerie v Brně má díky tomu jedinečnou kolekci profesionálních fotografií uvedených hřbitovů.

Termín: neupřesněno

Místo: neupřesněno

Odkaz: ZDE

TOPlist