Carl Schmitt: Římský katolicismus a politická forma

Přidal: | publikováno: 30. 10. 2013

V době, kdy Českou republiku zmítá krize parlamentní demokracie, zejména systému poměrného volebního zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a principu všeobecného volebního práva, je nanejvýš vhodné se zamýšlet nad ústavně-právními alternativami.

Je pochopitelně jasné, že není možné implementovat na současnou politicko-sociální realitu abstrahovaná východiska politických systémů minulých století. Čtenář však ví, že je naopak žádoucí hledat analogie a z těch vyvozovat důsledky, které by měly napomoci se vyhnout nebo alespoň se lépe vypořádat s fatálními systémovými selháními, kde nemalou roli hraje lidský faktor (především charakterové vlastnosti nositelů politické moci), jenž je ze všech ostatních proměnných, dle mého názoru, nejméně předvídatelný.

rimsky-katolicismus-a-politicka-formaNakladatelství Oikoymenh chystá do konce tohoto roku k vydání knihu Římský katolicismus a politická forma od brilantního státovědce a právníka Dr. Carla Schmitta, který v období počátku Výmarské republiky, jež byla zmítána krizemi pramenícími z důsledků první světové války, ale také chaosem vyplývajícím z nezvyku na systém parlamentní demokracie, napsal dílo, ve kterém se věnuje uspořádání státní moci a jeho velkou „múzou“ je – nejen v případě této práce – římská církev (téma vztahu římské církve a státní moci rovněž rozpracovává v dílech Politická theologie a Pojem politična, která byla nakladatelstvím Oikoymenh již v minulosti vydána).

V žádném případě si nedovolím tvrdit, že Schmittovy návrhy jsou návodem nebo dokonce nástrojem pro řešení současné politické krize. Chci pouze upozornit na Schmittův příspěvek do státovědného a právního oboru tehdejší doby, která byla jistě mnohem nestabilnější a rozháranější, než přítomné období relativního materiálního blahobytu a duchovní a existenciální krize.

Schmitt, hledaje paralely mezi světským a církevním uspořádáním, nachází jednotící prvek, od kterého by se měla samotná existence, hierarchie a funkce státu odvozovat – princip complexio oppositorum (jednoty protikladů), za kterým stojí jednotící duchovní idea. Tím také zřetelně kritizuje ta státní zřízení, která jsou založena pouze na hospodářském axiomu. Měl jednoznačně na mysli kapitalistickou parlamentní demokracii a socialismus sovětského typu – nakonec jak sám Schmitt napsal: „Velký podnikatel nemá jiný ideál než Lenin, totiž ‚elektrifikovanou zemi‘. Oba se vlastně přou pouze o správnou metodu elektrifikace.“

Více na stránkách nakladatelství Oikoymenh: ZDE.

TOPlist